ސްޓޭޓް އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން

state_minister_ashadh_ali

އަސްހަދު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

 

deputy_minister_mohamed_azmeel

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
 
deputy_minister_ahmed
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
 
deputy_minister_abdulla_anees
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
 
 
commissioner_of_sports_ahmed_saleem
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް