ޚަބަރު

Card image cap

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ