ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

2017-08-18 21:09:32

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހދ.ހިރިމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހދ.ހިރިމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

2017-08-18 22:59:59

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2017-08-18 22:47:53

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

2017-08-18 21:19:51

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މ.ނާލާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ނާލާފުށީގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމްކުރުމާއިބެހޭގޮތުންނެވެ

2017-08-18 22:01:48

ކެޓެގަރީތައް

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައް