ޑައުންލޯޑްސް
ގާނޫނު އަދި ގަވާއިދު

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ގައިޑްލައިން

12 ދުވަސް ކުރިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ގައިޑްލައިން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06 ފެބްރުއަރީ 2020 - 02:22

- މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގައިޑްލައިން ދިނުމުގެ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

12 ދުވަސް ކުރިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06 ފެބްރުއަރީ 2020 - 02:11

- މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ސިވިލް ސާރވިސްއަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލް

8 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 04 ޖުލައި 2019 - 07:15

- އުސޫލް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

11 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 28 މާރިޗު 2019 - 12:31

- ބިލު