ޑައުންލޯޑްސް
ގާނޫނު އަދި ގަވާއިދު

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ގައިޑްލައިން

2 މަސް ކުރިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ގައިޑްލައިން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06 ފެބްރުއަރީ 2020 - 05:22

- މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގައިޑްލައިން ދިނުމުގެ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

2 މަސް ކުރިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06 ފެބްރުއަރީ 2020 - 05:11

- މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ސިވިލް ސާރވިސްއަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލް

9 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 04 ޖުލައި 2019 - 10:15

- އުސޫލް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

1 އަހަރު ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 28 މާރިޗު 2019 - 15:31

- ބިލު