Form Sports Associations Registration Regulation. PDF

Form Sports Associations Registration Regulation. PDF

1 މަސް ކުރިން

Form Sports Associations Registration Regulation

Form Sports Associations Registration Regulation

1 މަސް ކުރިން

ކުޅިވަރު ޖަމްއިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއިބެހޭޤަވައިދު

ކުޅިވަރު ޖަމްއިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއިބެހޭޤަވައިދު

1 މަސް ކުރިން

އެމް އެން އައި އެސް، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އެމް އެން އައި އެސް، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

1 މަސް ކުރިން

ޒުވާނުންގެ އިނާމް އިއުލާން 2016

ޒުވާނުންގެ އިނާމް އިއުލާން 2016

1 މަސް ކުރިން

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ލީފްލެޓް

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ލީފްލެޓް

1 މަސް ކުރިން

މިންގަނޑު - ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

މިންގަނޑު - ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

1 މަސް ކުރިން

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް - ޒުވާނުންގެ އިނާމް

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް - ޒުވާނުންގެ އިނާމް

1 މަސް ކުރިން

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް - ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް - ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

1 މަސް ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލިވަރު ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލިވަރު ޤާނޫނު

1 މަސް ކުރިން