އިޢުލާން
ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ

2 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 09 ޑިސެންބަރު 2019 - 11:08

- ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނޯމަލައިޒޭޝަންއާއި ކޮމިޓީއާއި ގުޅޭ

8 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 16 ޖޫން 2019 - 14:05

- އިއުލާން

މި މިނިސްޓްރީއަށް 400 ލެޑް ލައިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން އާއި ގުޅޭ

8 މަސް ކުރިން

ނަންބަރު IUL)141-L/141/2019/279) ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12 ޖޫން 2019 - 11:30