އިޢުލާން
ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނޯމަލައިޒޭޝަންއާއި ކޮމިޓީއާއި ގުޅޭ

5 މަސް ކުރިންޕަބްލިޝްކުރީ: 16 ޖޫން 2019 - 14:05

- އިއުލާން

މި މިނިސްޓްރީއަށް 400 ލެޑް ލައިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން އާއި ގުޅޭ

5 މަސް ކުރިން

ނަންބަރު IUL)141-L/141/2019/279) ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12 ޖޫން 2019 - 11:30