އިޢުލާން
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ

8 މަސް ކުރިން

ސްޕޯޓްސް ޑިޕާޓްމެންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 17 ޖޫން 2019 - 08:50

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 26 ޖޫން 2019 - 13:00
- ސްޕޯޓްސް ކައުުންސެލަރ

އެސިސްިޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8 މަސް ކުރިން

ހއ.ހޯރަފުށި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު.

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12 ޖޫން 2019 - 09:03

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 20 ޖޫން 2019 - 13:00
- އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ