ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Oct 24

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ވާރލްޑް ފޯރަމް އޮން ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ މިއަދު ދެކެމުންދަނީ މިއިން ދުވަހަކު ނުފެންނަފަދަ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1 ގަޑި ކުރިން

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް

ޔޫތް ލީޑާރޝިޕް ކޭމްޕް ނޮވެމްބަރ ތިނެއްގައި ފަށަނީ

1 ހަފްތާ ކުރިން

އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަށް ދިވެހި ކުޅިވަރު އާޢިލާއިން ހާއްސަ ޝުކުރެެއް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީވަނީ ޗެއަރމަން އަށް އަރުވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

"ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކީ ނިންމާލައިފި

ގާތްގަޑަކަށް 2000 ހާ ރައްޔިތުންވަނީ މި ހަރަކާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވެފައި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2016

މި އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު 11 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ހއ.އިހަވަންދޫގައި ސެޓްފިކެޓް 1އިން ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 35 ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ކުޅިވަރު އިޖްލާސް 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

5 ވަނަ އޭޝިއަން ބީޗް ގޭމްސް 2016 އަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖަންޓް ފުރައިފި

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ ހަތަރު އިވެންޓެއްގައި

1 މަސް ކުރިން

ޒަޕާޓާ ރޭސިންގް އެންޑް ޕޮރޯ ވޯޓަރ ކްރޮސް ފްލައި ބޯރޑް ވޯރލްޑް ކަޕް 2016 ގެ އަށްވަނަ އިއްބަޑޭ އަށް

މިއީ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

1 މަސް ކުރިން