ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Feb 20

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޗައިނީސް "ނިއު އިޔާ" ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހައްސަ ޝޯ މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނާނ

އެކްރޮބަޓްސް ކަލްޗަރަލް އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓުގައި ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

1 ގަޑި ކުރިން

ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއެްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައްލަވާލައްވައިފި

މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދަ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެހެނިހެން މަޝްރުޢުތައްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ

1 ގަޑި ކުރިން

ޝޫއަޗް ކަލެކްޓިވް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) ގުޅިގެން ކުރެހުންތެރިންގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

ޝޫއަޗް ކަލެކްޓިވް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) ގުޅިގެން ކުރެހުންތެރިންގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދުގެ ޒުވާނުންގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މިއަދުގެ ޒުވާނުން ވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދުގެ ޒުވާނުންގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މިއަދުގެ ޒުވާނުން ވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގެ ދަށުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަނކޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަނީ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަނީ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެހުމާއި މިއުޒިކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެން.ސީ.އޭއާއި އަބްދުﷲ ފައުންޑޭޝަންއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެހުމާއި މިއުޒިކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެން.ސީ.އޭއާއި އަބްދުﷲ ފައުންޑޭޝަންއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

އިންޓަރ އޮފީސް 2ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

އިންޓަރ އޮފީސް 2ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން