ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Jul 22

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މ.މުލަކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި!

މަޝްވަރާކުރެއްވީ އެރަށުގެ ޔޫތު ސެންޓަރގެ ގޯތިތެރޭގައި ހިޔާކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބައެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބ. ގޮއިދޫ "ކައިޓް ސަރފިންގ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

ކައިޓް ސާރފިންގް އަކީ މޫދުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިޔަށް ނެރެގެން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކާމިޔާބީއާއި ހަމަޔަށް ދެވިދާނެ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ހިންގަމުން އަންނަ ހަފްތާ ނިންމުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް އާއި އެރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަފައި

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް އާއި އެރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަފައި

1 ދުވަސް ކުރިން

ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް!

ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް!

1 ދުވަސް ކުރިން

"މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ޑެލިގޭޝަން ވިޒިޓް ޓު ޗައިނާ 2017" ގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި!

"މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ޑެލިގޭޝަން ވިޒިޓް ޓު ޗައިނާ 2017" ގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި!

1 ދުވަސް ކުރިން

ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކޮށް އެޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގައި އަންނަނީ ތަޞައްވަރުގެ ކުލަޖެހެމުން – މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް

ބިންގާއެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް ދިވެހި ޒުވާނުން ފަޚުރުވެރިވާކަމާށެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ކ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާތަނަށް ހިންގުނު މަޝަރޫއުތަކަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ!

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ކ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާތަނަށް ހިންގުނު މަޝަރޫއުތަކަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ!

1 މަސް ކުރިން

ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އުންމީދުގެނުވައިދިނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އުންމީދުގެނުވައިދިނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން