ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2017 Aug 18

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހދ.ހިރިމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހދ.ހިރިމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ހުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

1 ދުވަސް ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މ.ނާލާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ނާލާފުށީގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމްކުރުމާއިބެހޭގޮތުންނެވެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައިމަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައިމަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމްގެ އަރިހަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފޫކާން ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި!

އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއިން ހޯދާ އަދި އެމަނިކުފާނާއި ދޭތެރޭގަ ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރިކަމަށް ޝަކުރު އަދާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ފިލިޕީންސް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިންސެތޭ ވިވެންޝިޔޯ ޓީ-ބަންޑިލޯ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން